Đề thi minh họa thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính dành cho học sinh Trung học phổ thông của Trường Đại học Sài Gòn

1. Đề thi minh họa môn Toán

2. Đề thi minh họa môn Vật lí

3. Đề thi minh họa môn Hóa học

4. Đề thi minh họa môn Sinh học

5. Đề thi minh họa môn Lịch sử

6. Đề thi minh họa môn Địa lí

7. Đề thi minh họa môn Tiếng Anh