CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

CHỨC NĂNG

Tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng chỉ/chứng nhận cho người đạt các trình độ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; có chức năng tham mưu, giúp việc và tư vấn cho Hiệu trưởng về xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển phong trào học tập ngoại ngữ, góp phần hữu hiệu trong sự nghiệp nâng cao dân trí.

NHIỆM VỤ

– Hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động giảng dạy ngoại ngữ và luyện thi theo quy định của Trường và các cấp liên quan.

– Báo cáo thường kỳ cho Hiệu trưởng các hoạt động và số liệu liên quan của Trung tâm về công tác đào tạo ngoại ngữ.

– Thực hiện đóng góp đầy đủ và kịp thời các nghĩa vụ tài chính theo qui định của pháp luật.

– Thực hiện các hoạt động tập huấn, nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và hiệu quả công tác đào tạo ngoại ngữ.

– Hợp tác và trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức, đơn vị đào tạo liên quan, các trung tâm ngoại ngữ khác để nâng cao chất lượng đào tạo và quảng bá thương hiệu của Trung tâm.