Thông báo về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh

theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Ngày thi 16 tháng 9 năm 2023

Tải mẫu phiếu đăng ký dự thi bậc 3-5.
Tải mẫu phiếu đăng ký dự thi bậc 2 (A2).