Thông báo về việc sử dụng trang thi thử đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam

Căn cứ công văn số 63 /KTQG-TBCN ngày 25/10/2021 của Trung tâm Khảo thí Quốc gia về việc sử dụng trang thi thử ĐGNLNN, Trường Đại học Sài Gòn thông báo về việc sử dụng trang thi thử đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam như sau:

Trung tâm Khảo thí quốc gia đã xây dựng trang thi thử bài thi đánh giá NLNN ngoại ngữ nhằm giới thiệu các đề thi mẫu trong thi đánh giá NLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam trên máy vi tính để người dạy, người học ngoại ngữ quan tâm làm quen với hình thức thi trên máy vi tính.

Địa chỉ trang thi thử: http://ntc.moet.gov.vn (Đánh giá năng lực ngoại ngữ /Thi thử Bài thi ĐGNLNN).

Trân trọng./.